Skip to main content

Menadžment znanja


MEF

O kursu

Kurs obuhvata jedan deo materijala predmeta Menadžment znanja koji se realizuje na prvoj godini master akademskih studija profila Inženjerski menadžment, na Mašinskom fakultetu u Nišu. Predmet kursa su:

  • Modeliranje i upravljanje znanjem na web-u. Šta je semantički web? Na koji način se on realizuje? Šta su ontologije?
  • Logički formalizmi. Logička implikacija, doslednost i potpunost. Pravila rasuđivanja. (Iskazna logika. Predikatska logika. Univerzalna i egzistencijalna kvantifikacija. Nelogički formalizmi. Semantičke mreže - definicione, iskazne i implikacione.)
  • XML. RDF. RDFS. Rasuđivanje na osnovu RDF i RDFS modela. Pravila rasuđivanja. Problemi RDF i RDFS.
  • Šta je Protege? Osnovna podešavanja. Radna površina. Kreiranje klasa i karakteristika. Pridodavanje individua klasi i kreiranje nove individue. Definisanje atributa i elemenata karakteristika. Definisanje karakteristika individua.
  • Istovetnost i različitost. Simetrične, tranzitivne, inverzne i funkcionalne karakteristike. Ograničenja karakteristika i anonimne klase. Ograničenja opsega i vrednosti. Ograničenja kardinalnosti.

Cilj kursa je sticanje veština samostalne izrade jednostavnih formalnih modela - ontologija korišćenjem alata Protege.

Izvođači kursa

  • dr Milan Zdravković, docent
Enroll