Skip to main content

Modeliranje procesa


MEF

O kursu

Kurs obuhvata jedan deo materijala predmeta Upravljanje procesima koji se realizuje na prvoj godini master akademskih studija profila Inženjerski menadžment, na Mašinskom fakultetu u Nišu. Predmet kursa su:

  • Šta su poslovni procesi? Šta su aktivnosti životnog veka poslovnih procesa? Šta je model poslovnog procesa i zašto su izrađuju njihovi modeli?
  • Kako izgleda primer procesa obrade narudžbine u jednom distributivnom preduzeću? Koji su problemi? Kako se takav proces implementira u preduzeća u kojem su sistemi integrisani?
  • Gde su granice procesa ? Kada proces počinje i zašto ? Ko ga započinje ? Gde se proces završava ? Ko su učesnici procesa ? Koje su njihove uloge ? Koji su koraci procesa ? Šta se prvo radi ? Šta posle ? Ko je odgovoran za korake procesa ? Da li se u toku procesa vrši uslovno odlučivanje o njegovim narednim koracima ?
  • Opis tipičnog postupka za kreiranje modela procesa korišćenjem softvera JAWE
  • Definisanje aktivnosti. Šta čini jednu aktivnost? Koji XPDL elementi se koriste za modeliranje?
  • Rad na primeru - modelu procesa prijave ispita.
  • Kako identifikovati promenljive? Koji se tipovi promenljivih koriste? Kako se kreirane promenljive dodeljuju aktivnostima? Parametri tranzicija uslovnog grananja

Cilj kursa je sticanje veština samostalne izrade XPDL modela poslovnog procesa korišćenjem alata Together Workflow Studio (bivši JAWE - JAVA Workflow Editor).

Izvođači kursa

  • dr Milan Zdravković, docent
Enroll